Solidnie i poważnie podchodząca
do spraw i problemów klienta.

O kancelarii

Adwokat Iwona Panasiuk w 2009r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie w latach 2010-2013 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. W 2013r. po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną prowadzoną na rzecz zarówno klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych. Kancelaria udziela pomocy prawnej począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych oraz opinii prawnych, prowadzenia negocjacji aż po reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, jak też innymi instytucjami.

Dowiedz się więcej

O kancelarii


Adwokat Iwona Panasiuk w 2009r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie w latach 2010-2013 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. W 2013r. po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.


Kancelaria zajmuje się obsługą prawną prowadzoną na rzecz zarówno klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych. Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej z zakresu:

 • prawa karnego, prawa karnego skarbowego
 • prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa spadkowego
 • prawa gospodarczego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy

Kancelaria udziela pomocy prawnej począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych oraz opinii prawnych, prowadzenia negocjacji aż po reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, jak też innymi instytucjami.W obsłudze prawnej Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim możliwie najpełniejszą realizację interesów Klienta.


Kancelaria Adwokat Iwony Panasiuk dba o dobry i stały kontakt z Klientem, na bieżąco informując go o przebiegu postępowania. Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług oraz życzliwą atmosferę. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim zasadami etyki i godności zawodu, które są najwyższą wartością. Wszystkie powierzone informacje objęte są tajemnicą zawodową.


Umówienie wizyty: Z uwagi na obowiązki zawodowe i w trosce o poszanowanie czasu Klienta przed wizytą proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej celem umówienia spotkania.


Honorarium: Wysokość honorarium ustalana jest każdorazowo z Klientem po zapoznaniu się ze sprawą. Po dokładnej analizie zagadnienia prawnego proponowane i omawiane są z Klientem możliwe rozwiązania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria proponuje różne warianty świadczonej pomocy prawnej od porady prawnej poprzez przygotowanie pisma procesowego, aż po prowadzenie całej sprawy. Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%). Przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (określeniu z góry kwoty wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia).


Współpraca:

 • Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Tomasz Andrzej Turosiński
  ul. Kilińskiego 10/1, 15-089 Białystok

 • Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Adrian Sylwanowicz
  ul. Kilińskiego 10/1, 15-089 Białystok

 • Kancelaria Notarialna
  Notariusz Bohdan Klimiuk
  ul. M.J. Piłsudskiego 4/B, 17-200 Hajnówka

 • Agencja Ubezpieczeniowa
  Mirosław Borowik
  ul. Stefana Batorego 7 lok. 1, 17-200 Hajnówka

Zakres pomocy prawnej

 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rodzinne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Dowiedz się więcej

Zakres pomocy prawnej


Prawo karne


W ramach specjalizacji karnistycznej Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • prowadzenia spraw i udzielanie porad na każdym etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacji Klientów w postepowaniach sądowych w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz pełnomocnika powoda cywilnego
 • reprezentowania Klientów w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w karze, dozór elektroniczny
 • sporządzania aktów oskarżenia i reprezentowania osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • spraw karnoskarbowych i spraw w postępowaniu o wykroczenia

Prawo cywilne


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności w sprawach:

 • ochrony własności lub posiadania
 • stwierdzenia zasiedzenia
 • dotyczących współwłasności
 • dotyczących służebności
 • projektów i opiniowania umów
 • wykonania umów i roszczeń związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
 • odszkodowań, zadośćuczynień
 • prawo spadkowe – dziedziczenie, testamenty, roszczenia o zachowek i zapis, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku

Prawo gospodarcze


W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

 • przygotowywaniu projektów umów, w tym umów spółek
 • udzielaniu pomocy prawnej związanej z tworzeniem spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej
 • reprezentacji Klientów w sporach sądowych wynikłych na tle prowadzonej działalności
 • doradzaniu przy zmianie formy prawnej przedsiębiorców
 • prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych
 • reprezentacji Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego

Prawo rodzinne


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Specjalizuje się w szczególności w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • ustaleniu kontaktów z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • zakresie władzy rodzicielskiej
 • zakresie opieki i kurateli
 • przysposobienie
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawo administracyjne


Pomoc prawna udzielana jest również w zakresie prawa administracyjnego, która polega w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych
 • reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywaniu opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
 • przygotowywaniu zażaleń
 • przygotowywaniu skarg i odwołań od decyzji administracyjnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


W zakresie prawa pracy I ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • wytaczaniu powództwa o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych
 • pomocy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikami
 • opracowywaniu projektów umów o pracę
 • sporządzaniu pism i wniosków w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzaniu odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS, KRUS